SERVICE TERMS AND CONDITIONS

บริษัท มิลวอกี้ ทูล (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) รับประกันผลิตภัณฑ์ Milwaukee ที่จัดจำหน่ายในประเทศไทย

โดยครอบคลุมความบกพร่องที่เกิดจากวัสดุ และ / หรือ จากการผลิต นับจากวันที่ซื้อ ดังนี้

 1. สินค้าทั่วไป รับประกัน 1 ปี
 2. สินค้ากลุ่ม MX Fuel รับประกัน 2 ปี
 3. สินค้ากลุ่มปืนเป่าลมร้อน รับประกัน 3 เดือน

กรณีที่ต้องการใช้สิทธิ์ การรับประกัน ลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนในระบบรับประกันออนไลน์ ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้

 1. เว็บไซต์ของบริษัท www.milwaukeetool.in.th
 2. แอปพลิเคชัน Line Official “Milwaukee Tool TH’’
 3. สแกนผ่าน QR Code

โดยจะต้องทำการลงทะเบียนให้สมบูรณ์และจะต้องได้รับการอนุมัติการรับประกันจากฝ่ายบริการหลังการขาย ซึ่งการ อนุมัติการรับประกัน จะอยู่ในดุลพินิจของฝ่ายบริการหลังการขาย

การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมข้อบกพร่องหรือความเสียหายจากสาเหตุต่อไปนี้

 1. การซ่อม ถอด ดัดแปลง โดยบุคคลภายนอกที่มิใช่ช่างของทางบริษัทฯ หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัทฯ
 2. การเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนอะไหล่ที่มิใช่อะไหล่แท้
 3. การใช้งานที่ผิดประเภทหรือนอกเหนือจากข้อแนะนำการใช้งานในคู่มือการใช้งาน
 4. ชิ้นส่วนที่สึกหรอจากการใช้งานปรกติ เช่น แปรงถ่าน สายไฟ ปลั๊ก หัวจับดอกสว่าน
 5. การขนส่ง การละทิ้งจนทำให้เกิดความเสียหาย อุบัติเหตุทุกประเภทที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ
 6. สำหรับเครื่องมือที่มีสาย การใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าต่างจากที่ระบุไว้ หรือความเสียหายจากความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า
 7. ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ความชื้น สนิม
 8. มีการแก้ไข ดัดแปลงรหัสหมายเลขเครื่องหรือสูญหาย
 9. ผู้ซื้อไม่สามารถแสดงใบเสร็จ หรือหลักฐานการซื้อ หรือไม่ได้ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์
 10. การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
© 2024 Milwaukee Tool Thailand สงวนลิขสิทธิ์