คำแถลงเรื่องการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

คำแถลงเรื่องการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เกี่ยวกับ Milwaukee Tool Asia
 1. Milwaukee Tool Asia (“Milwaukee Tool Asia”) เป็นกลุ่มบริษัทที่ทำการตลาดและให้บริการสินค้าแบรนด์ “MILWAUKEE” ที่เป็นเครื่องมือไฟฟ้าแบบพกพา เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์เสริมสำหรับผู้ใช้มืออาชีพเพื่อการใช้งานหนักชั้นแนวหน้าของอุตสาหกรรม Milwaukee Tool Asia เป็นบริษัทในเครือของ Milwaukee Tool ที่ก่อตั้งขึ้น ณ เมือง Brookfield ประเทศสหรัฐอเมริกา.
วัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูล
 1. Iในหลาย ๆ โอกาส เราจำเป็นต้องรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าจะในฐานะบุคคลหรือบุคคลผู้เป็นตัวแทนของธุรกิจของคุณ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้าและบริการของเราให้กับคุณหรือด้วยวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมอาจหมายรวมไปถึงข้อมูลประจำตัว ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการชำระเงิน รูปภาพ วิดีโอหรือการบันทึกเสียง และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณอย่างน้อยหนึ่งรายการ โดยในบางกรณี เราอาจต้องรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณ.
 3. เรารวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
  1. 4.1 วัตถุประสงค์ตามภาระหน้าที่ [แก้ไขเมื่อจำเป็น]

   • การส่งมอบสินค้าและบริการรวมถึงการจัดการบัญชี: เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการของเราให้กับคุณ รวมถึงการจัดการบัญชีผู้ใช้ของคุณที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่เราส่งมอบ
   • การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ลูกค้าของเรา: เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพ รวมถึงปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบของเรา
   • การรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง: เพื่อรักษาให้ลูกค้า ผู้เยี่ยมชม และพนักงานของเราปลอดภัย รวมถึงเพื่อจัดการเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและการสืบสวน
   • การจัดการความสัมพันธ์ของบุคคลที่สามของเรา: เพื่อจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับบุคคลที่สาม เช่น ซัพพลายเออร์ ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต ตัวแทนจำหน่ายหรือพันธมิตรผู้ค้าปลีก ผู้ให้บริการ และคู่ค้าทางธุรกิจอื่น ๆ
   • การจัดการความสัมพันธ์ด้านการจ้างงาน: เพื่อจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพนักงาน ผู้สมัครงาน และผู้รับเหมา
   • การปฏิบัติตามกฎหมาย: เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา ประกอบด้วยการขออนุญาต การรายงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงเพื่อใช้ช่วยเหลือในกรณีการบังคับใช้กฎหมายเมื่อจำเป็น
   • อื่นๆ:
    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  2. 4.2 วัตถุประสงค์ตามความสมัครใจ [แก้ไขเมื่อจำเป็น]

   • การสื่อสารกับคุณ: เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก่คุณ รวมถึงแบ่งปันข้อมูลสำคัญล่าสุดกับคุณในกรณีที่คุณยินยอม
   • การปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับคุณ: เพื่อรับทราบความต้องการของคุณ และเพื่อให้บริการเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับบุคคลในรูปแบบของโฆษณา ข้อเสนอ รางวัลสำหรับสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจสนใจ
   • การส่งเสริม Milwaukee Tool Asia รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ภายในและการเก็บบันทึกของ Milwaukee Tool Asia: เพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของ Milwaukee Tool Asia รวมถึงเพื่อการสร้างสื่อส่งเสริมการขาย การจัดทำเอกสารและเก็บบันทึกรูปภาพ เสียง และวิดีโอของกิจกรรมดังกล่าว
   • อื่น ๆ:
    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4. หากคุณไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา เราอาจไม่สามารถส่งมอบข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และบริการที่คุณต้องการ หรือดำเนินการตามคำขอ การลงทะเบียน หรือการสมัครสมาชิกของคุณได้
 5. เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในช่วงเวลาที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นและตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น รวมถึงตามกระบวนการเก็บรักษาและกำจัดข้อมูลของเรา
สิทธิของคุณ
 1. คุณมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บไว้ ซึ่งหากข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งเราให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และคุณยังอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอาศัยอยู่ คุณสามารถศึกษาเกี่ยวกับสิทธิของคุณ วิธีการร้องเรียน และวิธีที่เราจัดการกับข้อร้องเรียน ฯลฯ เพิ่มเติมได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (https://www.milwaukeetool.in.th/privacy-policy)
 2. คุณสามารถเลือกไม่รับข้อความการตลาดทางตรงได้ตลอดเวลา โดยใช้ตัวเลือกยกเลิกการสมัครในข้อความ การเปลี่ยนการตั้งค่าในบัญชีของคุณ หรือติดต่อเรา และคุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (https://www.milwaukeetool.in.th/privacy-policy)
 3. สำหรับรูปภาพ วิดีโอ หรือการบันทึกเสียงในกิจกรรมของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย กิจกรรมภายใน และการเก็บบันทึกที่เราบันทึกจากกิจกรรมของเรา หากคุณไม่ประสงค์ให้เราถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอ หรือบันทึกเสียงของคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบก่อนเข้าร่วมกิจกรรมหรือ ณ เวลาเข้าร่วมกิจกรรมทันที หากมิได้แจ้ง การเข้าร่วมกิจกรรมหมายความว่าคุณให้การยินยอมอันมิอาจเพิกถอนได้แก่ Milwaukee Tool Asia รวมถึงผู้จัดงานหรือผู้สนับสนุนกิจกรรม (หากมี) ในการใช้ภาพ เสียง และภาพเหมือนของคุณที่บันทึกไว้ในรูปภาพ วิดีโอ หรือเสียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย กิจกรรมภายใน และการเก็บบันทึกไว้ได้เสมอ โดยไม่มีค่าตอบแทนเป็นตัวเงินหรือค่าตอบแทนอื่น ๆ รวมถึงท่านยังสละสิทธิ์ในการตรวจสอบหรืออนุมัติสินค้าสำเร็จรูปด้วย
บุคคลที่สาม
 1. เราร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ซึ่งอาจต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามดังกล่าว อีกทั้งบุคคลที่สามยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเราและแบ่งปันกับเราด้วย โดยบุคคลที่สามเหล่านี้อาจหมายรวมไปถึง:

  • ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต ตัวแทนจำหน่าย หรือพันธมิตรผู้ค้าปลีกของเรา
  • พันธมิตรด้านซัพพลายเชนของเรา
  • ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดเก็บข้อมูลของเรา
  • บริษัทจัดหางานตามสัญญาของเรา และ
  • สถาบันการเงินหรือผู้ประมวลผลการชำระเงิน
 2. เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ เมื่อจำเป็นต้องเปิดเผยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หรือศาล
 3. โดยเมื่อเราทำงานร่วมกับบุคคลที่สาม เราจะกำหนดให้องค์กรดังกล่าวจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความปลอดภัย และเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั่วโลกของเรา
 4. เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังสถานที่ภายนอกประเทศหรือภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่
การติดต่อเรา
 1. โปรดติดต่อเราหากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

การให้ความยินยอม
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ข้าพเจ้ายินยอม

 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าไม่ยินยอม

ข้าพเจ้ายินยอมให้รวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

[คำถามต่อไปนี้อาจเหมาะสมกับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน]

 
 

[สำหรับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเท่านั้น]

ข้าพเจ้ายินยอมให้รวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

[สำหรับการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเท่านั้น]

ข้าพเจ้ายินยอมให้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ากับบุคคลที่สาม เพื่อให้ Milwaukee Tool Asia สามารถใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น

เราจะขอความยินยอมจากคุณสำหรับการใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะอื่น

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

[สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนสู่เขตอำนาจศาลอื่นเท่านั้น]

ข้าพเข้ายินยอมให้ถ่ายโอนและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปยังประเทศอื่น ประกอบด้วยประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหภาพยุโรป เขตบริหารพิเศษฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย เวียดนาม หรือ สหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น

เราจะขอความยินยอมจากคุณสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณข้ามพรมแดน

ซึ่งคุณสามารถติดต่อเราเพื่อเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

[สำหรับการตลาดทางตรงเท่านั้น]

ข้าพเจ้าต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดผ่านช่องทางต่อไปนี้ และข้าพเจ้ายินยอมให้ Milwaukee Tool Asia ใช้งานและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดทางตรงตามที่กำหนดไว้ข้างต้น รวมถึงการดำเนินการตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ Milwaukee Tool Asia  (https://www.milwaukeetool.in.th/privacy-policy):

 • อีเมล

 • SMS/ MMS

 • แอปพลิเคชันรับส่งข้อความทันที เช่น WhatsApp, Line, Kakao

 • โทรศัพท์

 • ไปรษณีย์

 • การส่งข้อความโดยตรงทางสื่อสังคมออนไลน์

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

© 2024 Milwaukee Tool Thailand สงวนลิขสิทธิ์