1
01 FEB 2024

100 ปีมิลวอกี้ ฉลองใหญ่จัดเต็ม เล่นใหญ่ตลอดปี พร้อมลุ้น Tesla สิ้นปี 2567

รายละเอียดโปรโมชั่น
สำหรับลูกค้าของมิลวอกี้เท่านั้น! แค่ซื้อก็ได้ลุ้นทองทุกเดือน พร้อมมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่สิ้นปี 2567 รถ Tesla, สมาร์ทโฟน iPhone 15, สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า และอื่นๆ อีกมากมาย

เพียงซื้อสินค้ามิลวอกี้ทุกๆ 8,888.- จะได้รับ 1 สิทธิ์ชิงโชค
เฉพาะลูกค้าที่ซื้อและลงทะเบียนรับประกันบนเว็บไซต์ https://www.milwaukeetool.in.th/ เท่านั้น

จับรางวัลลุ้นทองคำมูลค่า 34,000.- ทุกเดือน
สิทธิ์ที่เหลือจากทุกเดือนจะนำไปสมทบในการจับรางวัลใหญ่สิ้นปี 2567

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล
1. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีของการจับรางวัล ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2567 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567 ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 4 ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 5 ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 6 ภายใน
วันที่ 5 สิงหาคม 2567 ครั้งที่ 7 ภายในวันที่ 5 กันยายน 2567 ครั้งที่ 8 ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2567 ครั้งที่ 9 ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ครั้งที่ 10 ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2567 ครั้งที่ 11 ภายในวันที่ 5 มกราคม 2568 โดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง
www.milwaukeetool.in.th และ www.facebook.com/MilwaukeeToolTH
2. บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้มารับของรางวัลด้วยตนเองหรือผู้โชคดีติดต่อรับของรางวัลด้วยตนเองได้ ณ บริษัท มิลวอกี้ ทูล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 65/116-117
อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ชั้น 14 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งปวงอันเกิดจากการได้รับของรางวัล โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดในวันที่มารับของรางวัล หากผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับของรางวัล
หรือผู้โชคดีไม่ประสงค์ขอรับของรางวัลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป หากผู้โชคดีสำรองไม่มารับของรางวัล บริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่อไป
3. ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นใดที่ระบุชื่อของผู้โชคดีมาแสดงในวันที่บริษัทฯ
ได้นัดหมายรับของรางวัลไว้ด้วย
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
5. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด หากพบว่าผู้โชคดีมีการใช้สิทธิ์ร่วมกิจกรรมโดยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉล ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในกิจกรรมนี้
7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
8. พนักงานของ บริษัท มิลวอกี้ ทูล (ประเทศไทย) จำกัด และคณะกรรมการดำเนินรายการพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

© 2024 Milwaukee Tool Thailand สงวนลิขสิทธิ์